Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia
Predávajúcim je Bomba s.r.o., so sídlom Tehelná ulica 422/55, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou, IČO: 36850853, DIČ: 2022481076, IČ DPH: SK2022481076, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 27873/T. Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak je zmluvnou stranou fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Kupujúci realizáciou objednávky na stránke KúpMa.sk akceptuje Obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené výslovne inak. Ak nie je medzi účastníkmi dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, predávajúci dodá tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (prostredníctvom elektronickej pošty).

Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojím odberateľom dodávať k objednanému tovaru návod k obsluhe (pokiaľ je potrebný), prípadne záručný list (pre tovar, ktorý záručný list bežne neobsahuje, slúži na tento účel faktúra).

Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov pri registrácii. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. Tovar na objednávku posielame iba osobám starším ako 15 rokov, ktoré môžu prevziať zásielku od pracovníka kuriérskej služby GLS prípadne od pracovníka zvoleného výdajného miesta. Objednávky, ktoré budú mať zle vyplnené telefónne číslo (resp. neplatné telefónne číslo) a neplatnú (neexistujúcu) e-mailovú adresu, budú stornované.

Platobné podmienky
Ponukové ceny uvedené na stránke KúpMa.sk sú platné v okamžiku objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a bude vám zaslaná na e-mail po expedovaní tovaru. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Tovar v plnom rozsahu zostáva vo výhradnom vlastníctve dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia odberateľom.

Možnosti doručenia a úhrady tovaru v rámci Slovenskej republiky:

Packeta (Zásielkovňa)

Platba vopred (kartou online alebo prevodom na účet)

Doručenie na výdajné miesto - objednávka do 5 €

5,00 €

Doručenie na výdajné miesto - objednávka nad 5 €

2,39 €

Doručenie na výdajné miesto - objednávka nad 60 €

0,00 €

Platba na dobierku

Doručenie na výdajné miesto - objednávka nad 5 €

3,89 €

Kuriérska služba GLS

Platba vopred (kartou online alebo prevodom na účet)

Doručenie na adresu - objednávka do 5 €

5,00 €

Doručenie na adresu alebo do Parcel Shopu GLS - objednávka nad 5 €

4,00 €

Doručenie na adresu alebo do Parcel Shopu GLS - objednávka nad 60 €

0,00 €

Platba na dobierku

Doručenie na adresu - objednávka nad 5 €

5,50 €

Dodacia doba
Objednávky uskutočnené alebo uhradené do 12:00 hod. (Packeta/Zásielkovňa) resp. do 13:00 hod. (GLS) budú expedované ešte v ten istý deň a doručené na adresu zákazníka alebo na vybrané výdajné miesto v nasledujúcich pracovných dňoch!

Pre objednávky uskutočnené alebo uhradené po vyššie uvedených termínoch začína dodacia doba plynúť nasledujúci (pracovný) deň od uskutočnenia objednávky pri platbe na dobierku, resp. nasledujúci (pracovný) deň od pripísania peňažných prostriedkov na náš účet.

Dodacia doba bude primerane predĺžená, ak by zdržanie bolo zapríčinené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. V prípade, že objednaný tovar nie je možné doručiť zákazníkovi do termínu, ktorý zadal v objednávke, predávajúci mu oznámi predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.

Odstúpenie od zmluvy
Zákazník je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru odoslaním Formulára na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy tovar nepoškodený, nesmie javiť známky nosenia a používania, pokiaľ je možné aj v pôvodnom obale, musí byť kompletný a musí byť spolu s ním vrátený doklad o kúpe (faktúra) a ďalšie prípadné dokumenty dodané spolu s tovarom. Zákazník zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar vrátený späť na dobierku neprijímame. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči zákazníkovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od zákazníka preplatenie zníženia hodnoty tovaru a zákazník je o tejto skutočnosti upovedomený.

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa týchto podmienok sa týka len zákazníka, ktorý je fyzickou osobou a tovar mu neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Ak bolo odstúpenie od kúpnej zmluvy vykonané v rozpore s týmito podmienkami, považuje sa takéto odstúpenie za neplatné.

Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Predávajúci vráti uhradenú kúpnu cenu po splnení podmienok vyplývajúcich z týchto podmienok do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu, a to predovšetkým prevodom na bankový účet určený zákazníkom vedený bankou na území Slovenskej republiky. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol poškodený.

Predávajúci má povinnosť vrátiť aj náklady na dopravu, avšak iba vo výške najlacnejšieho ponúkaného spôsobu doručenia (§ 9 ods. 3 zák. č. 102/2014). Predávajúci nie je povinný uhradiť zákazníkovi dodatočné náklady, ak si zákazník výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil zákazník, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Adresa pre zasielanie tovaru z dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy:
Bomba s.r.o.
Bulharská 42
917 01 Trnava

Alternatívne riešenie sporov
V prípade, že kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Záruka na tovar a zodpovednosť za škody
V prípade, že kupujúci pri preberaní tovaru nájde vady spôsobené dopravou (kupujúci je povinný tovar riadne prebrať, skontrolovať neporušenosť obalov, produktov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád ich neodkladne oznámiť dopravcovi - spísať reklamačný protokol), musí tieto skutočnosti oznámiť vždy vyplnením reklamačného formulára, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa prebrania tovaru. Dodávateľ nie je zodpovedný za poškodenie tovaru zapríčineného dopravou.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba toto dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
c) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
d) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Keď sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo za vadu, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase 24 mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije pri tovare predávaného za nižšiu cenu kvôli vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
a) výmenu za nový tovar,
b) opravu tovaru,
c) primeranú zľavu z kúpnej ceny,
d) odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:
a) ak má tovar podstatnú vadu,
b) ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
c) pri väčšom počte vád tovaru.

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v prevádzke podnikania uvedenej v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Nesplnenie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil. Právo voľby spôsobu reklamácie má kupujúci.

Adresa pre zasielanie reklamácií:
Bomba s.r.o.
Bulharská 42
917 01 Trnava

Storno objednávky
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to odoslaním kontaktného formulára so žiadosťou o storno objednávky. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť číslo objednávky, meno a e-mail. Pokiaľ kupujúci už za objednaný tovar zaplatil a objednávku riadne stornoval, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená - odoslaná späť do 14 dní bezhotovostným prevodom.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania, poškodenia alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať so zákazníkom - telefonicky, mailom (do 3 prac. dní od prijatia elektronickej objednávky od zákazníka, alebo od jej potvrdenia). O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný e-mailom uvedeným pri objednávke.

Ochrana osobných údajov
Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze spoločnosti Bomba s.r.o. pre naplnenie účelu kúpnej zmluvy. Týmto účelom sa rozumie vybavovanie objednávok zadaných spoločnosti Bomba s.r.o. v rámci internetového obchodu, pričom spracovanie osobných údajov je nevyhnutné, aby spoločnosť Bomba s.r.o. mohla plniť svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy.

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, zákona o spracovaní osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom v platnom znení.

Viac informácií o ochrane osobných údajov sa dozviete na nasledovnej stránke.

Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia odo dňa odoslania elektronickej objednávky a aj vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné.

Predvoľby súkromia

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na "Prijať všetky cookies" vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie