Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia
Kupujúci realizáciou objednávky na stránke KúpMa.sk akceptuje Obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené výslovne inak. Ak nie je medzi účastníkmi dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, predávajúci dodá tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (prostredníctvom elektronickej pošty).

Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojím odberateľom dodávať:
- tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
- vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR - vybavené návodom k obsluhe (pokiaľ je potrebný), záručným listom (pre tovar, ktorý záručný list bežne neobsahuje, slúži na tento účel faktúra).

Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov pri registrácii. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. Tovar na objednávku posielame iba osobám starším ako 15 rokov, ktoré môžu prevziať zásielku od pracovníka kuriérskej služby GLS. Objednávky, ktoré budú mať zle vyplnené telefónne číslo (resp. neplatné telefónne číslo) a neplatnú (neexistujúcu) e-mailovú adresu, budú stornované. Bežné hodiny doručenia kuriérom sú v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

Platobné podmienky
Ponukové ceny uvedené na stránke KúpMa.sk sú platné v okamžiku objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a bude vám zaslaná na e-mail po expedovaní tovaru. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Tovar v plnom rozsahu zostáva vo výhradnom vlastníctve dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia odberateľom.

Možnosti doručenia a úhrady tovaru na KúpMa.sk:

Doručenie tovaru v rámci Slovenskej republiky

Doručenie tovaru pri platbe vopred na účet

- Doručenie kuriérom GLS pri objednávke do 5 €

4,90 €

- Doručenie kuriérom GLS pri objednávke nad 5 €

3,00 €

- Doručenie kuriérom GLS pri objednávke nad 60 €

0,00 €

Doručenie tovaru pri platbe na dobierku

- Doručenie kuriérom GLS pri objednávke nad 5 €

4,90 €

Osobný odber tovaru v Trnave pri platbe vopred a objednávke nad 8 €

- Odber na výdajnom mieste KúpMa.sk v Trnave na Bulharskej ulici 42

0,00 €

 

Dodacia doba
Objednávky uskutočnené alebo uhradené do 13:00 hod. budú expedované ešte v ten istý deň a doručené zákazníkovi nasledujúci pracovný deň!

Pre ostatné objednávky (objednané alebo uhradené po 13:00 hod.) dodacia doba začína plynúť nasledujúci (pracovný) deň od uskutočnenia objednávky pri platbe na dobierku, resp. nasledujúci (pracovný) deň od pripísania peňažných prostriedkov na náš účet pri platbe vopred. V sobotu a v nedeľu sa tovar nedoručuje!

Dodacia doba bude primerane predĺžená, ak by zdržanie bolo zapríčinené okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Všetok tovar je na sklade. V prípade, že objednaný tovar nie je možné doručiť zákazníkovi do termínu, ktorý zadal v objednávke, predávajúci mu oznámi predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.

Záruka na tovar
Záručná doba začína plynúť odo dňa predaja tovaru kupujúcemu. Dodávaný tovar má záruku 24 mesiacov. Vzniknuté závady na tovare je možné reklamovať počas celej záručnej doby. Záruka pri vybavovaní reklamácie sa nevzťahuje na závady vzniknuté mechanickým poškodením, neodborným používaním, či zásahom tretími osobami.

V prípade, že kupujúci pri preberaní tovaru nájde závady spôsobené dopravou (kupujúci je povinný tovar riadne prebrať, skontrolovať neporušenosť obalov, produktov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad ich neodkladne oznámiť dopravcovi - spísať reklamačný protokol), musí tieto skutočnosti oznámiť vždy vyplnením reklamačného formulára, bez zbytočného odkladu , najneskôr však do 3 dní odo dňa prebrania tovaru. Dodávateľ nie je zodpovedný za poškodenie tovaru zapríčineného dopravou.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vecí spôsobené ich bežným používaním. Reklamačný list musí obsahovať číslo faktúry, dátum dodania tovaru, názov tovaru, popis závady a návrh na vybavenie reklamácie. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa jeho obdržania.

Odstúpenie od zmluvy
Zákazník je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru odoslaním Formulára na odstúpenie od zmluvy, zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený tovar v pôvodnom stave, nepoškodený, nesmie javiť známky nosenia a používania, pokiaľ je možné aj v pôvodnom obale, musí byť kompletný a musí byť spolu s ním vrátený doklad o kúpe (faktúra) a ďalšie prípadné dokumenty dodané spolu s tovarom. Zákazník zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar vrátený späť na dobierku neprijímame. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči zákazníkovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od zákazníka preplatenie zníženia hodnoty tovaru a zákazník je o tejto skutočnosti upovedomený.

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa týchto podmienok sa týka len zákazníka, ktorý je fyzickou osobou a tovar mu neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Ak bolo odstúpenie od kúpnej zmluvy vykonané v rozpore s týmito podmienkami, považuje sa takéto odstúpenie za neplatné.

Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Predávajúci vráti uhradenú kúpnu cenu po splnení podmienok vyplývajúcich z týchto podmienok do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu, a to predovšetkým prevodom na bankový účet určený zákazníkom vedený bankou na území Slovenskej republiky. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol poškodený.

Adresa pre zasielanie tovaru z dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy:
Bomba s.r.o.
Bulharská 42
917 01 Trnava

Alternatívne riešenie sporov
V prípade, že kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zodpovednosť za škody
Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom. To znamená, že od okamihu prevzatia tovaru zodpovedá zákazník za ním zavinené poškodenie alebo zničenie tovaru.

Storno objednávky
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to odoslaním kontaktného formulára so žiadosťou o storno objednávky. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť číslo objednávky, meno a e-mail. Pokiaľ kupujúci už za objednaný tovar zaplatil a objednávku riadne stornoval, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená - odoslaná späť do 14 dní bezhotovostným prevodom.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania, poškodenia alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať so zákazníkom - telefonicky, mailom (do 3 prac. dní od prijatia elektronickej objednávky od zákazníka, alebo od jej potvrdenia). O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný e-mailom uvedeným pri objednávke.

Ochrana osobných údajov
Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze spoločnosti Bomba s.r.o. pre naplnenie účelu kúpnej zmluvy. Týmto účelom sa rozumie vybavovanie objednávok zadaných spoločnosti Bomba s.r.o. v rámci internetového obchodu, pričom spracovanie osobných údajov je nevyhnutné, aby spoločnosť Bomba s.r.o. mohla plniť svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy.

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, zákona o spracovaní osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom v platnom znení.

Viac informácií o ochrane osobných údajov sa dozviete na nasledovnej stránke.

Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia odo dňa odoslania elektronickej objednávky a aj vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie